Affiliate Terms and Conditions

Terma & Syarat – Program Affiliate

Dengan mendaftar untuk menjadi ahli affiliate dalam laman web kursusweb.celikniaga.com  anda bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut (“Syarat”). Sila pastikan anda membacanya dengan teliti sebelum mendaftar. 

Kami berhak untuk mengemas kini dan menukar Syarat dari semasa ke semasa tanpa notis. Sebarang pindaan, pengubahsuaian, penambahbaikan atau perubahan kepada Program termasuk pengeluaran ciri dan sumber baharu yang disediakan oleh kami dari semasa ke semasa akan tertakluk kepada Terma ini. Penggunaan Program yang berterusan selepas sebarang perubahan sedemikian akan menjadi persetujuan anda terhadap perubahan tersebut. Anda boleh menyemak versi Terma terkini pada bila-bila masa di :https://kursusweb.celikniaga.com/affiliate-terms-and-conditions/

Sebarang pelanggaran Terma ini boleh mengakibatkan, antara lain, penamatan atau penggantungan hak anda untuk menjadi Ahli Affiliate dan pelucuthakan sebarang bayaran yuran rujukan ahli affiliate tertunggak yang diperoleh semasa pelanggaran.

Pendaftaran Akaun & Syarat

Anda mesti memberikan nama penuh anda yang sah, alamat e-mel yang sah dan sebarang maklumat lain yang diminta untuk melengkapkan proses pendaftaran untuk akaun Ahli Affiliate (“akaun”)

Anda mesti berumur 18 tahun ke atas untuk menyertai Program ini.

Setiap akaun adalah untuk digunakan oleh sama ada satu entiti sah (cth. syarikat atau perkongsian) atau pengguna individu. Kami tidak membenarkan anda berkongsi nama pengguna dan kata laluan anda dengan mana-mana orang lain mahupun dengan berbilang pengguna pada rangkaian. Tanggungjawab untuk keselamatan mana-mana nama pengguna dan kata laluan yang dikeluarkan (termasuk mana-mana Orang Jemputan) terletak pada anda.

Anda tidak boleh menggunakan Program untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan. Anda tidak boleh, dalam penggunaan Program, melanggar mana-mana undang-undang dalam bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).

Pautan Rujukan & Promosi

Sebaik sahaja anda telah mendaftar untuk Program, anda akan diberikan pautan URL yang mesti digunakan untuk mengenal pasti anda apabila meletakkan pautan dari tapak anda, e-mel atau komunikasi lain ke tapak web Buat Salespage Pantas. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan setiap pautan tersebut diformat dengan betul.

Kami juga mungkin menyediakan imej grafik yang boleh digunakan dalam pautan untuk mempromosikan Buat Salespage Pantas. Anda tidak boleh mengubah suai imej ini dalam apa jua cara. Kami berhak untuk menukar imej pada bila-bila masa tanpa notis.

Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk pembangunan, operasi dan penyelenggaraan tapak anda dan untuk semua bahan yang muncul di tapak anda

Anda tidak boleh menggunakan nama atau grafik kami dalam mana-mana e-mel pukal sekalipun melainkan kami telah memberikan kebenaran bertulis lanjutan kami. Kami boleh menamatkan Perjanjian jika sebarang aduan spam yang menamakan kami atau perkhidmatan kami hasil daripada aktiviti pemasaran anda.

Anda tidak boleh mengeluarkan sebarang kenyataan akhbar berkenaan dengan Perjanjian ini atau penyertaan anda dalam Program; tindakan sedemikian boleh mengakibatkan penamatan anda daripada Program. Selain itu, anda tidak boleh dalam apa-apa cara menyalahgambarkan atau membuat gambaran yang salah mengenai hubungan antara kami dan anda, mengatakan anda membangunkan Perkhidmatan kami, mengatakan anda adalah sebahagian daripada Buat Salespage Pantas atau menyatakan atau membayangkan sebarang hubungan antara kami dan anda atau mana-mana orang atau entiti lain, kecuali sebagaimana yang dibenarkan secara nyata oleh Perjanjian ini.

Yuran Rujukan

Untuk penjualan langganan layak mendapat yuran rujukan, pelanggan mesti mengklik pautan dari tapak anda, e-mel atau komunikasi lain ke tapak web Buat Salespage Pantas dan mendaftar dalam masa 90 hari dari klik lalu awal. Jika mereka gagal mendaftar dalam tempoh 90 hari tersebut dan kemudian kembali tanpa mengikuti pautan anda, anda tidak akan mendapat yuran rujukan.

Kami hanya akan membayar yuran rujukan pada pautan yang dijejaki dan dilaporkan secara automatik oleh sistem kami. Untuk sistem kami menjejaki rujukan, pelawat mesti mendayakan kuki (cookies enabled). Kami tidak akan membayar yuran rujukan jika seseorang mengatakan mereka mendaftar melalui anda tetapi ia tidak dijejaki oleh sistem kami.

Yuran rujukan ialah RM30 daripada hasil kami daripada pelanggan yang anda rujuk. Yuran rujukan akan dikreditkan ke akaun Ahli Affiliate anda sebaik sahaja pelanggan membayar langganan mereka. Yuran rujukan hanya diperoleh jika pelanggan membuat pembayaran sepenuhnya.

Bayaran

Yuran rujukan terakru dibayar melalui pindahan bank kira-kira sekali sebulan dan hanya apabila yuran rujukan terakru anda berjumlah RM30 atau lebih. Ahli Affiliate kemudiannya akan menaikkan invois kepada Syarikat Celik Niaga untuk jumlah yang dinyatakan. Anda mesti mempunyai akaun bank yang sah untuk menerima yuran rujukan, kerana kami tidak menawarkan pembayaran melalui cek/cek, kad kredit, tunai atau kaedah lain.

Bayaran pelanggan dipulangkan atau bayaran dicaj balik disebabkan penipuan kad kredit tidak layak untuk yuran rujukan. Kami mungkin menangguhkan pengkreditan yuran rujukan tertakluk kepada pertimbangan analisis risiko dan prosedur Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Ringkasan pendaftaran dan penyata yuran rujukan tersedia kepada Ahli Affiliate dengan log masuk ke akaun Ahli Affiliate mereka.

Struktur yuran rujukan tertakluk kepada perubahan mengikut budi bicara kami.

Kami berhak untuk membatalkan yuran rujukan yang diperoleh melalui kaedah jualan atau pemasaran yang menipu, menyalahi undang-undang, atau terlalu agresif, dipersoalkan.

Semua yuran adalah tidak termasuk semua cukai, caj, levi, taksiran dan apa-apa jenis yuran lain yang dikenakan ke atas penglibatan anda dalam Perjanjian ini dan hendaklah menjadi tanggungjawab, dan perlu dibayar oleh anda.

Kami berhak untuk menyemak dan menukar komisen berdasarkan pesanan yang sebenarnya dibayar, e-mel pemberitahuan tidak difahami sebagai komisen yang disahkan – ini hanya pemberitahuan, dan setiap pembayaran akan disahkan berdasarkan transaksi sebenar.

Definisi Pelanggan

Setiap pelanggan yang membeli perkhidmatan melalui program ini disifatkan sebagai pelanggan Syarikat Celik Niaga.  Sehubungan itu, semua peraturan, dasar dan prosedur operasi kami berkaitan harga, pesanan pelanggan, perkhidmatan pelanggan dan jualan perkhidmatan akan digunakan kepada pelanggan tersebut. Kami mungkin mengubah dasar dan prosedur operasi kami pada bila-bila masa. Syarikat Celik Niaga tidak bertanggungjawab untuk sebarang representasi yang dibuat oleh Ahli Affiliate yang bercanggah dengan peraturan, dasar atau prosedur pengendalian kami.

Harga & Ketersediaan

Kami akan menentukan harga yang akan dikenakan untuk perkhidmatan yang dijual di bawah Program ini mengikut dasar harga kami sendiri. Harga perkhidmatan dan ketersediaan mungkin berbeza dari semasa ke semasa. Oleh kerana perubahan harga boleh menjejaskan perkhidmatan yang telah anda senaraikan di tapak anda, anda tidak seharusnya memaparkan harga perkhidmatan di tapak anda. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah secara komersial untuk menyampaikan maklumat yang tepat, tetapi kami tidak dapat menjamin ketersediaan atau harga mana-mana perkhidmatan tertentu.

Bahan berHakcipta dan Cap Dagangan

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan ulasan, penerangan produk dan artikel anda (jika berkenaan di tapak anda) mematuhi semua undang-undang hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain yang berkenaan. Syarikat Celik Niaga tidak akan bertanggungjawab jika anda menggunakan bahan yang mengandungi Hakcipta atau tanda dagangan pihak lain yang melanggar undang-undang.

Tempoh Perjanjian dan Program

Tempoh Perjanjian ini akan bermula apabila kami menerima permohonan Program anda dan akan berakhir apabila ditamatkan oleh mana-mana pihak. Sama ada anda atau kami boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa, dengan sebab atau tanpa sebab, dengan memberikan notis penamatan kepada pihak lain. Notis melalui e-mel, ke alamat anda dalam rekod kami, dianggap sebagai notis yang mencukupi untuk menamatkan Perjanjian ini. Syarikat Celik Niaga berhak untuk menamatkan Program pada bila-bila masa. Selepas penamatan Program, Syarikat Celik Niaga akan membayar sebarang pendapatan tertunggak yang sah.

Penamatan

Syarikat Celik Niaga, mengikut budi bicara mutlaknya, mempunyai hak untuk menggantung atau menamatkan akaun anda dan menolak mana-mana dan semua penggunaan semasa atau masa hadapan Program, atau mana-mana perkhidmatan Syarikat Celik Niaga lain, atas apa-apa sebab pada bila-bila masa. Penamatan sedemikian akan mengakibatkan penyahaktifan atau pemadaman Akaun Ahli Affiliate anda, dan pelucuthakan serta pelepasan semua yuran rujukan yang berpotensi atau terakru dalam Akaun anda jika ia diperoleh melalui kaedah jualan atau pemasaran yang menipu, menyalahi undang-undang, atau terlalu agresif, dipersoalkan. Syarikat Celik Niaga berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa pun atas sebarang sebab pada bila-bila masa. Selepas penamatan Perjanjian ini atas apa-apa sebab, anda akan segera menghentikan penggunaan, dan mengalih keluar dari tapak/site anda, semua pautan ke tapak web https://kursusweb.celikniaga.com  dan semua imej kami dan bahan lain yang disediakan di bawah Program

Hubungan di antara Pihak-pihak

Anda dan kami adalah kontraktor bebas, dan tiada dalam Perjanjian ini akan mewujudkan sebarang perkongsian, usaha sama, agensi, francais, wakil jualan atau hubungan pekerjaan antara pihak-pihak. Anda tidak akan mempunyai kuasa untuk membuat atau menerima sebarang tawaran atau perwakilan bagi pihak kami. Anda tidak akan membuat sebarang kenyataan, sama ada di tapak/laman anda atau sebaliknya, yang secara munasabah akan bercanggah dengan apa-apa dalam Perjanjian ini.

Had Liabiliti

Syarikat dan mana-mana pegawai Syarikat, pengarah, pekerja, pemegang saham atau ejen mana-mana daripada mereka, mengecualikan semua liabiliti dan tanggungjawab untuk sebarang jumlah atau jenis kerugian atau kerosakan yang mungkin mengakibatkan anda atau pihak ketiga (termasuk tanpa had, sebarang kerugian atau kerosakan langsung, tidak langsung, punitif atau berbangkit, atau sebarang kehilangan pendapatan, keuntungan, muhibah, data, kontrak, penggunaan wang, atau kerugian atau kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dalam apa-apa cara kepada gangguan perniagaan, dan sama ada dalam tort (termasuk tanpa had kecuaian), kontrak atau sebaliknya) berkaitan dengan Program ini.

Tiada apa-apa dalam notis undang-undang ini boleh mengecualikan atau mengehadkan liabiliti Syarikat untuk:

(a) kematian atau kecederaan diri yang disebabkan oleh kecuaian ; atau

(b) penipuan; atau

(c) salah nyataan tentang perkara asas; atau

(d) sebarang liabiliti yang tidak boleh dikecualikan atau dihadkan di bawah undang-undang terpakai.

Jika anda menggunakan bahan yang disediakan di bawah Program ini menyebabkan keperluan untuk servis, pembaikan atau pembetulan peralatan, perisian atau data, anda menanggung semua kosnya. Liabiliti agregat maksimum Syarikat di bawah atau berkaitan dengan Terma ini, atau mana-mana kontrak cagaran, sama ada dalam kontrak, tort (termasuk kecuaian) atau sebaliknya (“Tuntutan”), hendaklah dihadkan kepada jumlah yang sama dengan jumlah agregat yang kami terima. bertanggungjawab untuk membayar anda dalam tempoh dua belas (12) bulan sejurus sebelum tempoh yang menimbulkan Tuntutan tersebut.

Notis

Semua notis yang anda berikan kepada kami mesti diberikan kepada Syarikat Celik Niaga di celikniaga@yahoo.com. Kami mungkin memberi notis kepada anda di alamat e-mel yang anda berikan kepada kami semasa mendaftar. Notis akan dianggap diterima dan disampaikan dengan betul 24 jam selepas e-mel dihantar. Dalam membuktikan penyampaian sebarang notis, adalah memadai untuk membuktikan dalam kes e-mel, bahawa e-mel tersebut telah dihantar ke alamat e-mel penerima yang ditentukan.

Peristiwa di luar kawalan kami

Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas sebarang kegagalan untuk melaksanakan, atau kelewatan dalam melaksanakan, mana-mana kewajipan kami di bawah ini yang disebabkan oleh peristiwa di luar kawalan munasabah kami (“Peristiwa Force Majeure”).

Peristiwa Force Majeure termasuk apa-apa perbuatan, peristiwa, tidak berlaku, peninggalan atau kemalangan di luar kawalan munasabah kami dan termasuk khususnya (tanpa had) perkara berikut:

(a) mogok, sekat masuk atau tindakan industri lain;

(b) kekecohan awam, rusuhan, pencerobohan, serangan pengganas atau ancaman serangan pengganas, perang (sama ada diisytiharkan atau tidak) atau ancaman atau persediaan untuk berperang;

(c) kebakaran, letupan, ribut, banjir, gempa bumi, penenggelaman, wabak atau bencana alam lain;

(d) kemustahilan penggunaan rangkaian telekomunikasi awam atau swasta;

(e) akta, dekri, perundangan, peraturan atau sekatan mana-mana kerajaan.

Prestasi kami dianggap digantung untuk tempoh Peristiwa Force Majeure berterusan, dan kami akan mempunyai lanjutan masa untuk prestasi sepanjang tempoh tersebut. Kami akan menggunakan usaha munasabah kami untuk menutup Peristiwa Force Majeure atau untuk mencari penyelesaian yang mana kewajipan kami di bawah Terma ini boleh dilaksanakan walaupun berlaku Peristiwa Force Majeure.

Penepian (Waiver)

Jika kami gagal, pada bila-bila masa untuk mendesak pelaksanaan ketat mana-mana kewajipan anda di bawah Terma ini, atau jika kami gagal melaksanakan mana-mana hak atau remedi yang kami berhak di bawah ini, ini tidak akan menjadi penepian hak tersebut atau remedi dan tidak akan membebaskan anda daripada pematuhan kewajipan tersebut.

Penepian oleh kami terhadap sebarang kemungkiran tidak akan menjadi penepian bagi sebarang keingkaran berikutnya.

Tiada penepian oleh kami mana-mana Terma ini akan berkuat kuasa melainkan ia dinyatakan secara nyata sebagai penepian dan dimaklumkan kepada anda secara bertulis.

Kebolehpisahan (Severability)

Jika mana-mana Terma ini ditentukan oleh mana-mana pihak berkuasa berwibawa sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan pada apa-apa tahap, terma, syarat atau peruntukan sedemikian akan setakat itu diputuskan daripada baki terma, syarat dan peruntukan yang akan terus sah kepada takat sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang.

Keseluruhan perjanjian

Terma ini dan mana-mana dokumen yang dirujuk secara nyata di dalamnya mewakili keseluruhan perjanjian antara kami berhubung dengan penggunaan Program dan menggantikan sebarang perjanjian, persefahaman atau pengaturan terdahulu antara kami, sama ada secara lisan atau bertulis.

Kami masing-masing mengakui bahawa, dalam memasuki Terma ini, tidak seorang pun daripada kami telah bergantung pada mana-mana representasi, aku janji atau janji yang diberikan oleh yang lain atau tersirat daripada apa-apa yang dikatakan atau ditulis dalam rundingan antara kami sebelum memasuki Terma ini kecuali seperti yang dinyatakan secara jelas di sini. .

Kedua-dua pihak tidak akan mempunyai apa-apa remedi berkenaan dengan mana-mana kenyataan tidak benar yang dibuat oleh yang lain, sama ada secara lisan atau bertulis, sebelum tarikh kami memasuki Terma ini (melainkan pernyataan tidak benar itu dibuat secara curang) dan satu-satunya remedi pihak yang satu lagi ialah untuk pelanggaran kontrak seperti yang diperuntukkan dalam Terma ini.

Undang-undang dan bidang kuasa yang mentadbir

Notis undang-undang ini akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Pertikaian yang timbul berkaitan dengan notis undang-undang ini hendaklah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah di Malaysia.